ปณิธาน

เป็นศูนย์วิจัยที่ผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดี และสามารถเสนอทางเลือกจากฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์

เป็นศูนย์วิจัยที่สร้างงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบสูงในภูมิภาคพันธกิจ

เพื่อสร้างงานวิจัยและงานบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพเป็นเลิศสำนักงาน
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 7 อาคาร 30 ปี (SCB1)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร / fax : 0-5394-3479

Copyright 2013 Environmental Science Research Center Allright reserved.