EXTERNAL RESEARCH GRANTS

External Research Grants E

Project Title
Budget (Year)
Researcher

การจำลองสถานการณ์ควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อประเมินมาตรการการจัดการของจังหวัดเชียงใหม่

2566

Assoc. Prof. Dr.Somporn Chantara

Project Title
Budget (Year)
Researcher

โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานปฏิบัติตามมาตราป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

2566

Asst. Prof. Dr.Chitchol Phalaraksh

Project Title
Budget (Year)
Researcher

โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ความมั่นคง ระดับน้ำชุมชน ระยะที่ 2 มั่นคงอาหารและผลผลิตชุมชน

2566

Asst. Prof. Dr.Chitchol Phalaraksh

^