โครงการวิจัยที่ร่วมกับหน่วยงานภายใน

โครงการวิจัยที่ร่วมกับหน่วยงานภายใน

ชื่อโครงการ
แหล่งทุน (ปี)
คณะผู้วิจัย

Research on Innovation: A Review and Agenda for Marketing Science

2565

John Hauser, Gerard J. Tellis, Abbie Griffin

ชื่อโครงการ
แหล่งทุน (ปี)
คณะผู้วิจัย

โครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก ภายใต้โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า

2021

อ.ดร. วิภาวี ปานจินดา

^